Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor deze structurele vernieuwingen in de zorg. Dat gebeurt in een breed samenspel tussen zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. We proberen daar zo veel mogelijk burgerinitiatieven bij te betrekken. Op deze manier wordt de zorg kwalitatief beter en goedkoper georganiseerd.

ZIF stelt met zijn netwerkpartners een maatschappelijke innovatieagenda op. Onze focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, en op effectieve ouderenzorg en jeugd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ZIF deel uitmaakt van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en programmaleider is van het Nationaal Programma Ouderenzorg in Noord-Nederland. Maar ZIF coördineert ook activiteiten rondom jeugd op het gebied van leefstijlinterventies.

Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten we onze partners op het juiste pad van innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten. We inspireren onze stakeholders en helpen hen bij vernieuwing. We weten precies welke kennis waar te vinden is.
We organiseren ontmoetingen tussen de juiste kennispartners en bedrijven. Dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

We zijn er trots op dat Noord Nederland daarin een voorloper is. Daarom bieden we een podium om deze successen breed uit te dragen. Dat gebeurt niet alleen regionaal, maar ook nationaal en internationaal. Zo staat het ZIF steeds aan de wieg van vernieuwende initiatieven waarbij wordt aangehaakt bij vitaliteit, talenten en initiatief van burgers.

Het ZIF zoekt daarnaast actief naar ondersteunende (subsidie)programma’s en beleidsregels om die initiatieven van de grond te krijgen. We kennen zowel de wegen in de zorg als in andere sectoren. Een project blijft op die manier niet alleen een idee: we helpen stakeholders het idee te financieren en uit te werken. Het ZIF is vaak initiator van een project of biedt een ondersteunende rol als inbrenger van inhoudelijke expertise. We zijn projectpartner, coördinator en netwerkorganisatie.

Website: www.zorginnovatieforum.nl