Hoe is het nu met? Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland

donderdag 4 juni 2020

  • HANNN

Samenwerking in Noord-Nederland tegen medicijnresten in riool

Een kijkje in de keuken bij de programmalijnen van HANNN: dat staat centraal in deze rubriek. In deze editie: De Gezonde Leefomgeving en meer specifiek, het Noord-Nederlands netwerk medicijnresten in water. Aan het roer staat Hanneke Lestestuiver.

Op 12 november 2019 jl. tekenden 17 partijen (inmiddels 19) onder de noemer ‘Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland’ het convenant om hun samenwerking te bekrachtigen. Dit netwerk, bestaande uit partijen uit de water-, zorg- en kennissector*, wil op regionaal niveau ketenbreed onderzoek doen naar effectieve interventies zodat medicijnresten in water verminderd worden en om bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren voor álle inwoners van Noord-Nederland. Door de brede vertegenwoordiging en het gezamenlijk belang vormt het consortium hier de ideale omgeving voor. Samenwerking is het sleutelwoord: van productie tot voorschrijving, tot zuivering.  

Voortvarend van start
Het netwerk heeft afgesproken concrete pilots en projecten op willen te starten, data- en kennisuitwisseling te vergemakkelijken, knelpunten en mogelijke oplossingen met elkaar te delen en de samenwerking in Noord-Nederland te versterken. De brede groep van organisaties stelt gezamenlijk een programma op en komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar.
De eerste brede bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, op 27 februari 2020. De middag werd afgetrapt door Victor Stöcker (VWS) en Marc de Rooy (I&W) en stond in het teken van het leggen van de basis voor het uitvoeringsprogramma. Met een mooi resultaat: Het netwerk gaat een proeftuin opzetten voor het identificeren, testen en delen van effectieve interventies in de medicijn- en waterketen in Noord-Nederland, aan de hand van casussen. Daarnaast groeit het netwerk gestaag: de gemeente Groningen en Wetterskip Fryslan hebben zich inmiddels aangesloten en de samenwerking met andere initiatieven en regio’s krijgt steeds meer vorm.

Noord- Nederlandse proeftuin
Aan de hand van cases wil het netwerk in een ‘Noord-Nederlandse Proeftuin’ ontdekken hoe de keten van een bepaald medicijn er uitziet en bovendien, waar in de keten het medicijn de grootste maatschappelijke, ecologische en/of economische last veroorzaakt. Vervolgens worden hier passende interventies voor gezocht, deze worden getest en de resultaten hiervan worden met elkaar gedeeld en besproken. De kennis die tijdens dit proces wordt opgedaan wordt vertaald naar adviezen, projecten en vervolgstappen om de impact van het medicijn in water te verminderen.
Daarnaast vinden onder de paraplu van het netwerk diverse projecten plaats die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in water en Meer Gezonde Jaren in de regio. Tot slot wordt continue kennisuitwisseling tussen de leden van het netwerk gefaciliteerd.

De volgende stap
Ondanks de coronacrisis lukt het de groep gelukkig goed om verder te werken. Vandaag, 4 juni, komt het netwerk opnieuw samen tijdens een digitale bijeenkomst. Doel is om de opzet van de proeftuin verder uit te werken en de eerste opgehaalde kennis met elkaar te delen.

Meer weten over of op de hoogte blijven van het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland?
Kijk dan op deze link of neem contact op met projectcoördinator Hanneke Lestestuiver: hanneke.lestestuiver@hannn.eu

* Het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland bestaat uit de volgende partijen: GGD Fryslan, Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslan, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network