Domeinen

Op hoofdlijnen wordt er binnen het netwerk gewerkt binnen de 5 onderstaande domeinen. Het definiëren van de domeinen helpt bij het overzichtelijk maken van het netwerk, maar betekent niet dat de lijnen tussen de domeinen sterk worden bewaakt. Belangrijk uitgangspunt daarbij is daarom ook dat er cross-overs gevonden worden tussen deze domeinen. Immers, de oplossingen die binnen één domein gevonden worden kunnen ook van meerwaarde zijn voor de andere domeinen.

Care & Cure

De begrippen Care & Cure zijn gekoppeld aan sectoren die men in de gezondheidszorg onderscheidt. Tot de care sector wordt gerekend; het verpleeghuis, het verzorgingstehuis, de thuiszorg (samen ouderenzorg), de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Tot de cure sector wordt gerekend: het algemeen ziekenhuis, de huisarts en de revalidatie.

De belangrijkste uitdaging binnen Care & Cure is: hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Bereikbaar en betaalbaar. Aandachtsgebieden zijn hoe technologie (eHealth) hierbij ondersteunend een rol kan vervullen en de consequenties die dat heeft voor herontwerp van zorgpaden en processen. Heel belangrijk is dat de eindgebruiker en zorgprofessional hier nauw bij worden betrokken. 

Vanuit het centrale thema Healthy Ageing wordt de zorg en de kwaliteit van leven in Noord-Nederland structureel verbeterd via drie aanvliegroutes:

  • Participatie, preventie en zelfmanagement 
  • Arbeidsmarktinnovatie, scholing en onderwijsvernieuwing 
  • Samenwerking, ketenintegratie en netwerkvorming 

Meer informatie over het domein Care & Cure vindt u op de pagina van het Zorginnovatie Forum.
 

Life Sciences

Life Sciences omvat exploratief en klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen, behandelmethoden en diagnostica. De basis voor dit onderzoek zijn biologische materialen waarbij onderzoeken van de levende organismen als bacteriën, virussen, planten, enzymen of DNA centraal staat.

Uitkomsten van het onderzoek kunnen invloed hebben op gebieden als voedsel, gezondheid, chemie, energie en agricultuur en zorgen ervoor dat ziektebeelden eerder gediagnosticeerd kunnen worden, waarna in een eerder stadium (preventief) maatregelen genomen kunnen worden.  Om deze reden kunnen ontwikkelingen binnen Life Sciences van grote maatschappelijke en economische betekenis zijn.

HANNN wil zich binnen het cluster onder andere richten op:

  • Onderzoek naar en productie van diagnostica, vaccins en therapeutica (inclusief biofarmaceutica, gentherapie, biomarkers en cell-based therapie)

  • Biomaterialen

  • Medicijnonderzoek

  • Kleine moleculen

  • Northern Drug Target & Delivery Cluster

Meer informatie over Life Sciences vindt u op de pagina van de Business Coöperative.
 

Medische Technologie

Met het kerngebied Medische Technologie faciliteert HANNN het Healthy Ageing-programma van de RUG en het UMCG o.a. op het gebied van stamcelonderzoek, biomaterialen onderzoek, "smart prostheses" en transplantatie technologie.

De definitie van Medische Technologie is: ‘De wetenschap waarin de techniek wordt toegepast door ingenieurs in de medische wetenschap’. Dit onderzoeksgebied beslaat vele onderwerpen, variërend van het ontwikkelen van niet-invasieve diagnostische technieken, zoals medische beeldvorming (röntgenfoto's, etc) tot het ontwikkelen en toepassen van diagnostische instrumenten (ECG, etc) en het ontwikkelen van medische hulpmiddelen (protheses, pacemakers, etc).

HANNN brengt onderzoekers en het bedrijfsleven bij elkaar en organiseert hiervoor zgn. Expert Meetings, waarin onderzoekers en ondernemers met elkaar van gedachten wisselen over het initiëren van nieuw onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten. HANNN werkt hierbij nauw samen met drie andere netwerkorganisaties, te weten Springboard (Noord-Nederland), Health Hub Roden (Noord-Nederland) en Scanbalt (Noord-Europa).

Door het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is Jan Degenhart benoemd om projecten en samenwerkingsverbanden op te zetten in het kader van Medical Technology. Dr. Jan Degenhart is vanaf het begin betrokken bij HANNN in zijn rol als Projectmanager van Springboard en is tevens verbonden aan de Hanzehogeshool Groningen.

In Noord-Nederland is een cluster van bedrijven en onderzoeksafdelingen van de RUG/UMCG aanwezig dat zich richt op:
• de ontwikkeling en toepassing van Biomaterialen;
• preventie van ongewenste bloedmateriaal of weefselmateriaal interacties
• ontwikkeling van de antistolling en antimicrobiële coatings;
• analyse beoordeling van oppervlakte-eigenschappen van biomaterialen;
• ontwikkeling van medische toepassingen van biomaterialen (bloedpompen, extra lichamelijke corporele circuits).

De Medische Technologie in Noord-Nederland gaat zich in de komende jaren onder andere richten op de Regeneratieve Geneeskunde. Een onderzoeksgebied waarin stamcellen gebruikt worden om functieherstel van beschadigde weefsels te bewerkstelligen. In het nieuwe vakgebied Transplantatie Technologie worden tissue engineering technieken aangewend om de kwaliteit van de donororganen te verbeteren. In het SPRINT programma van de RUG wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van de mobiliteit van patiënten die in hun beweging beperkt worden.

Voor wie interessant?  

Medical Technology is interessant voor (overheids)organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties die inhoudelijk betrokken zijn bij de thematiek en kansen zien om dit maatschappelijk dan wel economisch met activiteiten te ontplooien.